جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد…

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد

زن حقیقت عشق را زود تشخیص می دهد، با حس نیرومند زنی !

و اگر دبه در می آورد، از آن است که عشق هم برایش کافی نیست !
او بیش از عشق می طلبد، جان تو را !
 محمود دولت آبادی