جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

اگر خریدنی بود می خریدم !

اگر خریدنی بود می خریدم !

اگر خریدنی بود می خریدم !
برای مادر ؛
کمی جوانی
برای پدر ؛
عمر دوباره…
و برای خودم
“خنده های کودکی”