جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تنهایی_دل تنگی

تنهایی

آهنگی که دوست داشتیم، هزار بار تکرار شد
و تنهایی های مرا پر نکرد
همین شبها از تنهایی فریاد خواهم زد
و به تو فرار میکنم
دست در دست خاطراتت خوشبختی را نشخوار میکنیم
خودت که از دست رفته ای…

هستی_فروغ فروخزاد

زندگی

    اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ
بياور
و يك دريچه كه از آن
به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم 

           فروغ فروخزاد