جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردن و زنده شدن _ فروغ فرخزاد

تکستدونی

کاش میمردم و دوباره زنده می شدم و می دیدم که هیچ کس دور خانه اش دیوار نکشیده است

فروغ فرخزاد