جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

خاطـــراتـــ تمـــام نمے شـــوند_عاشقانه

خاطـــراتـــ تمـــام نمے شـــوند،

خاطـــراتــ را بایـــد سطـــل سطـــل از زندگـــے بیـــرون كشیـــد

خاطـــراتــ نــه ســـر دارنـــد، نه تـــه !

بـــے هـــوا مے آینـــد تـــا خفـــ ه اتـــ كنند

میـــرسند گـــاهے وســـط یـــك فكـــر
گـــاهے وســـط یـــك خیـــابان

و گـــاهے حتـــے وســـط یـــك صحـــبتـــ ، ســـردتـــ میكـــنند؛

رگـــ خوابـــتـــ را بلـــدند!

زمینتـــ میـــزنند…

خاطـــراتـــ تمـــام نمے شـــوند، “تمـــامتـــ میكـــنند”