جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_ سیمین دانشور

سیمین دانشور

من زنم و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو!
قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمت می آید
تاسف بار است که باید لباس هایم را به میزان ایمان تو تنظیم کنم!

سیمین دانشور