جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هرگز با زنی که نومید گریه می کند نجنگ

هرگز با زنی که نومید گریه می کند نجنگ

هرگز با زنی که نومید
گریه می کند
نجنگ

صورتش را نمی بینی؟
تمام باروت های او خیس خوردند

از این نبرد نابرابر دست بکش
نگذار ویرانه شود

مرد باش
و برگرد به مرزهای گذشته ات
آن جا که “دوستت دارمی” شلیک نکرده ای
که او بیفتد
آن جا که هنوز دست نیافتنی ست…
بگذار برود پشت پنجره خانه شان

دوباره برایت ناز کند
“نه” برای زن ها جمله ای شکوهمند است

بگذار کمی از قفسی که تو برایش ساخته ای
دور شود
اوج بگیرد

زن ها برای زندگی باعشق
دنبال “دوام “اند
نه “دام “…!!

رسول ادههمی

تو می روی_هوشنگ ابتهاج

هوشنگ ابتهاج

تو می روی
و دل ز دست می رود
مرو که با تو
هر چه هست می رود

شب غم تو نيز
بگذرد ولی …
درين ميان
دلی ز دست می رود …

هوشنگ ابتهاج