جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مگرم سوی تو راهی باشد _ اخوان ثالث

تنها

تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم ،

مگرم سوی تو راهی باشد …

اخوان ثالث