جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تلخ ترین کلمه ای که میشناسم…

نبود

بود . . .
تلخ ترین کلمه ای که میشناسم
کلمه ای برای ترجمه ی تمام حسرت دنیا
بود . . .
یعنی دیگر نیست،یعنی تو ماندی و حجم سنگین تنهایی
صدایی که دیگر نخواهی شنید
تمام هست هایی که نیست شد
یک جای خالی
بود . . .
یعنی دیگر نیست