جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

سخت ترین چیز در زندگی_ ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

سخت ترین چیز در زندگی
عاجز ماندن آدمی ، در تسلی دادن به خودش هست
و رقت انگیزترین چیز در زندگی
گرفتن دست های آلوده ، در زمان سختی هاست…

 ویلیام شکسپیر 

خنده ارزان نيست ….

کودک

در زمان ما، خنده ارزان نيست ، خنده‌ي از ته دل!

تا بخواهي، پوزخند و زهر خند و ريش‌خند

اما يك خنده‌ي پاك …

كاش مي‌جستي، قايمش مي‌كردي، و به ديوار اتاقت مي‌كوبيدي …!