جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همان نگاه اول_عاشقانه

رومن گاری

بعد از همان نگاه اول فهمیدم

که هرگز ادم دیگری 

در زندگی من نخواهد بود

و اینکه هیچ چیز به جز او

هرگز نه برایم مهم است 

نه وجود دارد

رومن گاری