جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته_اموزنده

دل نوشته

من تعجب می کنم
چطور
روز ِ روشن
دو هیدروژن
با یک اکسیژن ترکیب می شوند
و آب از آب تکان نمی خورد !

گفته های دکتر علی شریعتی

دکتر

خبرنگاری به دکتر شریعتی گفت:استاد سیگار نکشید،طول زندگی آدم را کوتاه می کند

در جواب گفت: من به عرض زندگی فکر میکنم نه طول آن!!!

گفته های دکتر علی شریعتی

انسانیت _صادق هدایت

زندگی

انسان ظالم ترین و فاسد ترین حیوانات است،

  به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند.

خودش از مرگ می ترسد، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

                    انسان و حیوان / صادق هدایت