جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

روزگار_تنهایی

تنهایی

بخت بلندی داشتیم
آنقدر بلند
که هیچگاه دستمان به آن نرسید.