جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پرواز کن_کامران رسول زاده

بندِ پایانی

 

به پرندگانی که زبان مرا می فهمند بگو

پرواز کنند،

بگو

من خواستم از بندِ پایانی این شعر بپرم

اما

بال نداشتم.. 

کامران رسول زاده