جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

پند امیز _ اموزنده

دل

در کشور من مردم با نفرت بیشتری به صحنه ی بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند تا صحنه ی اعدام!
زیستن با این مردمان دردناک است!!