جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

رقصیدن به ساز روزگار …

رقص روزگار

آهاي روزگار !
برايم مشخـــص کن
اينبــار کــدام سازت را کوک کــرده ايي تا برايم بزنـــي
مي خواهـــم رقصــم را با سازت
هماهنگ کنم … !