جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ارتش های جهان_عاشقانه

ارتش های جهان

ارتش های جهان
برای دزدیدن من
با هم رقابت می کنند

از وقتی که فهمیده اند
بوسه هایم
از هزار فرسنگی
درست روی لب های تو
فرود می آیند

هنوز نفهمیده اند
راز این دقت
در لب های توست
خودت را پنهان کن