جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دلنوشته _شمس لنگرودی

شمس لنگرودی

چه ساده لوح اند آنان که می پندارند عکس تو را به ديوار های خانه ام آويخته ام ،
و نمي دانند که من ديوار های خانه ام را به عکس تو آويخته ام!

شمس لنگرودی