جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

بابا لنگ دراز عزیزم…

من همین که هستی را دوست دارم

بابا لنگ دراز عزیزم؛
تمام ِ دلخوشی ِ دنیای من این است که تو ندانی و من دوستت بدارم.
وقتی می فهمی و میرانی ام؛ چیزی درون ِ دلم فرو میریزد… چیزی شبیه غرور.
بابا لنگ دراز عزیزم؛
لطفاً گاهی خودت را به نفهمیدن بزن و بگذار دوستت بدارم.
من همین که هستی را دوست دارم … حتی سایه ات که هیچوقت به آن نمیرسم …
 جین وبستر | بابا لنگ دراز