جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دوست داشتن و داشتن دوست…

دوست داشتن

فرق است
بین دوست داشتن و داشتن دوست،
دوست داشتن لحظه ای ست
اما
داشتن دوست
استمرار لحظه های دوست داشتنی است.