جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آدمها موجوداتی هستند …

دوری کردن

آدم هــــا موجوداتـــي هســــتند که،
بــــراي نزديکـــــــــ شدنشــــون،
بايد ازشــــون دوريــــــــــ کـــرد…