جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به انتظارم بنشین…

یار

آنجا که آسمان دریا را لمس می کند به ملاقاتم بیا و جایی که جهان آغاز می گردد به انتظارم بنشین.