جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دو استکان چای داغ_حسین پناهی

چای

و رســالت مــن ايـن خـواهد بــود

تـا دو استـکان چـــاي ِ داغ را

از ميـــان ِ دويست جنـــگ ِ خونين

بـه سـلامت بـگذرانم

تـا در شبـي بــاراني

آن هـــا را

چشـــم در چشـــم ِ هـم نـوش کنيــم

حسيـــــن پنـاهي…

حالم خوب نيست_ حسین پناهی

سم کلمات

ما سم مار را با پادزهر خنثي مي کنيم

اما سم کلمات را چگونه ؟

نمي دانم

حالم خوب نيست

حسين پناهي