جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

باز هم بلند شو _نیجه

دشواری

باز هم بلند شو ،
ایستادن کسی که زمینش زده اند ،
از کسی که به زور 
سرپایش نگه داشته اند 
زیباتر است!

فردریش نیچه