جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

به دنیا پا نهاده ای_ اوشو

اوشو

به دنیا پا نهاده ای
درست مانند:
کتابی باز، ساده و نانوشته
باید سرنوشت خود را رقم بزنی،
خود،و نه ،کس دیگر
چه کسی می تواند چنین کند؟
چگونه؟
چرا؟
به دنیا آمده ای!
هم چون یک بذر زاده شده ای،
می توانی همان بذر بمانی و بمیری،
اما، می توانی گل باشی و بشکفی،
مــــــــــــــــــی تـــــوانی
درخــــت باشـــــی و ببالــــــی !

اوشو