جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مرد احمق و زن گنگ….

اوشو

مرد احمق و زن گنگ
آنان را به زودي جدا مي بينم .
و ازدواج چنين است
تنها احمق ها در فكر قانوني كردن رابطه هستند
وگرنه عشق كافي است
و من مخالف ازدواج نيستم
من موافق عشق هستم
اگر عشق به ازدواج تبديل شود خوب است
ولي اميدوار نباش كه ازدواج بتواند عشق بياورد اين غير ممكن است

اشو