جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل نوشته_فریدون مشیری

فریدون مشیری

فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرُست
فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق
گفتگو از مرگ ”انسانیت“ است

فریدون مشیری

دل نوشته _ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ

من

ﻣﻦ ! ؟
ﻧﻤﮏﭘﺮﻭﺭﺩﻩﯼ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﺧﻢﻫﺎﯼ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ،
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﺑﯽِ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﺍﻡ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐُﻨﺞِ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖِ ﺩﻳﺪﻩﺍﻡ ﺩﺭﻳﺎﺳﺖ!

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ

پند زندگانی_ما خلق شده ایم

می دانم که ما خلق شده ایم،

تا به دیگران کمک کنیم

اما نمی دانم که دیگران برای چه خلق شده اند؟!

مارگارت آتوود

خاطرات_دل تنگی

ته نشین خاطرهایت گشته ام

تکانی بده

تا به “خاطرت آیم…!

زمزمه های زندگی

تکستدونی