جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دل سپردن بهره ی دل دارد …

دل نسپردن

یادت باشد
دلت را به هر کسی نسپاری!
این روزها 
مردم از هر سپرده ای
بهره می خواهند !!!