جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

از روی کينه نيست اگر خنجر بــه سـينه ات مـی زنند…

دل بشرط

از روے کينــه نيــسـت اگــر خـَنجــر بــه سـينــه ات مــے زننــد
ايـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو
دل مــــے برنـد!