جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است_وحشی بافقی

وحشی بافقی

تا مقصد عشاق رهی دور و دراز است
یک منزل از آن بادیه‌ی عشق مجاز است

در عشق اگر بادیه‌ای چند کنی طی
بینی که در این ره چه نشیب و چه فراز است…

وحشی بافقی