جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

هنوز در چشمان تو…

نیکی‌ فیروزکوهی

 هنوز در چشمانِ تو
در جستجوی امنیتی هستم
گمشده در آغوش نابالغ مردی
که دیر رسید

نیکی‌ فیروزکوهی