جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مردم حرفی را که زدید_مایا آنجلو

مایا آنجلو

مردم حرفی را که زدید
و کاری را که انجام دادید فراموش می کنند،
ولی احساسی را که در آنها ایجاد کردید،
هیچ وقت فراموش نمی کنند.

مایا آنجلو