جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این همه از تاریکی بد نگویید_شمس لنگروی

شمس لنگروی

این همه از تاریکی بد نگویید

شما که فروش چراغتان 

به لطف همین تاریکی است

شمس لنگرودی