جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

جان باختن آسان است…

جان باختن آسان است

جان باختن آسان است اندر نظرت لیکن
این لاشه نمی بینم شایسته ی قربانت

سعدی

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ…

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ

ﺗﻮ ﻓﺎﺭﻏﯽ ﻭ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﺧﺮﻣﻨﺖ ﻧﺴﻮﺯﺩ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻣﺎ
ﻧﺪﺍﻧﯽ

‏سعدی

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی …

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی

ور نه بسیار بجویی و نیابی بازم

سعدی