جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست…

مکانی که عشق در آن جای دارد

زیبایی یک زن در لباس هایی که می پوشد نیست،

در چهره یا در نحوه ی آرایش موهایش هم نیست.

زیبایی یک زن در چشمانش است.

چشم هایش راهِ ورودیِ قلبش هستند،

مکانی که عشق در آن جای دارد!

آدری هپبورن

می افتی به جان دوست داشتنت…

آغاز همۀ رنجهایی است که ما می بریم

تمام غصه ها از همان جایی شروع می شود که ترازو بر می داری

می افتی به جان دوست داشتنت.

اندازه می گیری.

حساب و کتاب می کنی، مقایسه می کنی. و خدا نکند که حساب و کتابت برسد

به آنجا که زیادتر دوستش داشته ای، که زیادتر بخشیده ای، که زیادتر گذشته ای.
به قدر یک ذره، یک ثانیه حتی.

درست از همینجاست که توقع آغاز می شود و توقع،

آغاز همۀ رنجهایی است که ما می بریم.