جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است_برتراند راسل

برتراند راسل

ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است
برای همین است که تعداد مذهبیون بسیار بیشتر از متفکران است.
برتراند راسل