جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

زمستان از نیمه گذشته…

زمستان از نیمه گذشته وُ خبری از آن برف نیست... پس من کجا گم شوم؟ چگونه؟

زمستان از نیمه گذشته وُ
خبری از آن برف نیست…
پس من کجا گم شوم؟ چگونه؟

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم…

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم...

دیری به شوقِ دیدنِ فردا گریستم

فردا چو شد

به حسرتِ دیروز زیستم …

محمد‌رضا شفیعی‌کدکنی

سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست…

فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست
آه !بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست
مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟
بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست

 فاضل نظری

حرف نگفته_خدا

خدا

خدایا
صدای افکار
بعضی از آدمهایت را خاموش کن
تا صدای ، تو را هم بشنوند
آن قدر
غرق در قضاوت هستند که
فراموش کرد ه اند
قاضی تویی …