جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

قرار بود برفى بيايد و مرا با خود ببرد…

قرار بود برفى بيايد و مرا با خود ببرد...

زمستان از نیمه گذشته وُ
خبری از آن برف نیست…
پس من کجا گم شوم؟ چگونه؟قرار بود برفى بيايد و مرا با خود ببرد…

قرار بود برفى بيايد و من
چترم را بردارم
بزنم به برف
تکه های روحم را
با آن ببارم
و
گم شوم…