جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

موسیقیِ نگاهِ تو را گوش می‌کنم_فریدون مشیری

فریدون مشیری

گاهی میانِ خلوتِ جمع، یا در انزوای خویش
موسیقیِ نگاهِ تو را گوش می‌کنم
وز شوقِ این محال که دستم به دستِ توست
من جای راه رفتن
پرواز می‌کنم…

فریدون مشیری