جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

این اوج مصیبت انسان عصر ماست…

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن

من او را نمی فهمیدم اما او را به دلیل اینکه نمی فهمیدم نکشتم

شما او را نمی فهمیدید و او را به دلیل آنکه نمی فهمیدید، به شنیع ترین شکل ممکن کشتید

و این اوج مصیبت انسان عصر ماست

له کردن آنهایی که نمی فهمیم شان

فهم خود را اوج فهم جهان دانستن،،،