جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

امشب دلی کشیدم…

حسین پناهی

هیچ وقت
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها ، ناپدید ماند!

حسین پناهی