جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد اصل مطلق نیست..

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد اصل مطلق نیست

کفشی که برای پای تو مناسب است، ممکن است پای دیگری را زخم کند.

این ناعادلانه است که تمام دستورالعمل های زندگیمان را خودخواهانه درست بدانیم و آن را برای همگان بخواهیم.

همیشه آن چه در ذهن تو می گذرد، اصل مطلق نیست
جان اشتاین بک

فکر می کنم یک زن عاشق….

یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه

پدرم عقیده داشت که :
یک زن نیرومند، می تونه از یک مرد هم قوی تر باشه مخصوصا اگر توی دلش، عشق هم باشه !
فکر می کنم یک زن عاشق، تقریبا نابود نشدنی باشه.
جان اشتاین بک