جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

حکم اخلاقی درونم…

ایمانوئل کانت

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،
آسمان پر ستاره بالای سرم
و حکم اخلاقی درونم.

ایمانوئل کانت

ﻣﺎ ساﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ…

ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾــﻢ

ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘــﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾــﻢ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﯾﮕــﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔــــﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺍﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻭﺍﻗﻌـــﺎً
ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺧــــــﻮﺩﺵ ﻧــﻤﯽ ﻣﯿـﺮﺩ..

 ﺁﻟﺒﺮ ﮐﺎﻣﻮ 

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...

ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ!
ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …

 ﺳﺎﻣﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﻡ 

دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم….

آندره ژید

آنچه ” در خود فرو رفتن ” نام دارد ، برای من اجباری تحمل ناپذیر است ؛
دیگر مفهوم واژه ی تنهایی را در نمی یابم
با خویشتن خویش تنها بودن ، یعنی دیگر کسی نبودن ؛
و من پر از دیگرانم …

آندره ژید

یك چيز مسلم است…

ك چيز مسلم است. وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

مهم نيست تا كجا فرار كني. فاصله هيچ چيز را حل نمي كند.
وقتي توفان تمام شد يادت نمي آيد چگونه از آن گذشتى ٬

چطور جان به در بردي.

حتي در حقيقت مطمئن نيستي توفان واقعا تمام شده باشد.

اما يك چيز مسلم است.

وقتي از توفان بيرون آمدي ديگر آني نيستي كه قدم به درون توفان گذاشت.

موراکامی