جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

باران _قطره باران

باران

باران هم روي ستمگر مي بارد و هم ستمديده، ولي بيشتر روي ستمديده مي بارد؛

زيرا ستمگر چتر ستمديده را ربوده است…

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود….

اوشو

نه برای دیگران ، نه به خاطر چیزی ، برقص ، فقط به خاطر رقص ؛ بخوان ، فقط برای آواز ؛

آن گاه سرتا پای زندگی‌ات ملکوتی می شود ،

و فقط در این حالت است که همه چیز رنگ نیایش به خود می‌گیرد .

این گونه زیستن ، آزاد بودن است….

اوشو

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد….

دکتر

 ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن …

دکتر شریعتی

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم…

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم

از اینکه به من دروغ گفتی ناراحت نیستم،
از این ناراحتم که دیگر نمی توانم به تو
اعتماد کنم.

 نیچه

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست…

یوهان ولفگانگ فون گوته

اگر خدا مرا جور دیگری می خواست، جور دیگری خلق می کرد.
انجام کارهایی که دوست داریم زندگی را متبرک نمی کند،

بلکه دوست داشتن کارهایی که باید انجام دهیم آن را متبرک می کند.
رفتار یک انسان، آینه ای است که او چهرۀ خود را در آن نشان می دهد.

یوهان ولفگانگ فون گوته