جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی…

دختری که گونه هایش را با برگهای شمعدانی رنگ میزد، آه اکنون زنی تنهاست

آن روزها رفتند
و گم شدند آن کوچه های گیج از عطر اقاقی
در ازدحام پر هیاهویِ خیابانهای بی برگشت
و دختری که گونه هایش را
با برگهای شمعدانی رنگ میزد، آه
اکنون زنی تنهاست…!

فروغ فرخزاد