جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

دروغ همیشه پذیرفتنی تر از واقعیت است …

دروغ همیشه پذیرفتنی تر از واقعیت است

دروغ همیشه پذیرفتنی تر از واقعیت است و
با عقل بیشتر جور در می آید،
چون دروغگو این مزیت بزرگ را دارد که
پیشاپیش می داند که مخاطبان آرزومند یا
منتظر شنیدن چه هستند.
حال آن که واقعیت این خصلت اضطراب آور
را دارد که ما را با چیزی غیر منتظره روبرو
می کند که آماده اش نبودیم.