جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر

به مردی که یک پایش را از دست داده است، گفتنِ اینکه کسانی هستند که هر دو پایشان را از دست داده اند،

تسلی دادن نیست بلکه دست انداختنش است. در درجه‌ی معینی از درماندگی و بیچارگی، دیگر هر مقایسه‌ی کمّی معنایش را از دست می‌دهد.

گفت‌و‌گو با مرگ- آرتور کوستلر