جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

مثال شمع و کبریت و نابودی انسان – آموزنده

شمع

شمع به کبریت گفت:
از تو میترسم تو قاتل من هستی…
کبریت گفت:
از من نترس…
از ریسمانی بترس که در دل خود جای دادی!!!
عامل نابودی انسان ها تفکرات منفی خودشان است 
نه عوامل بیرونی...