جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

میدونی بازیچه یعنی چی … – خیانت

عشقت بخاطر عشقش

ﻣﯿـــــﺪﻭﻧﯽ ﺑﺎﺯﯾﭽـــــــﻪ ﯾﻌﻨــــــﯽ ﭼــﯽ؟؟؟؟؟
ﯾﻌﻨـــــﯽ « ﻋﺸﻘﺖ »
ﺍﺯ ﻟـــﺞ « ﻋﺸﻘﺶ »
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑـــــﺎشه ….

بازی با هم بودن…

بازی باهم بودن

کنــارت هستند ؛ تا کـــي !؟
تا وقتـــي که به تو احتــياج دارند …
از پيشــت ميروند يک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتي کســي جايت آمد …
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعي که کسي ديگر را براي دوســت داشـتن پيــدا کنـند …
ميگويــند : عاشــقت هســتند براي هميشه نه …
فقط تا وقتي که نوبت بــــــازي با تو تمام بشود !
و اين است بازي باهــم بودن … !