جارچیکو | فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

آرزوهایی پرشور

آرزوهایی پرشور

برایت رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنی
و آرزوهایی پرشور
که از میانشان چندتایی برآورده شود
برایت آرزو میکنم که دوست داشته باشی
آنچه را که باید دوست بداری
و فراموش کنی آنچه را که باید فراموش کنی .
برایت شوق آرزو میکنم . آرامش آرزو میکنم .
برایت آرزو میکنم که با آواز پرندگان بیدار شوی
و با خنده ی کودکان .
برایت آرزو میکنم دوام بیاوری
در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار .
بخصوص برایت آرزو میکنم که خودت باشی .
ژاک برل